Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή του δικού σας σπιτιού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Μελετάμε, ελέγχουμε και σχεδιάζουμε τις αλλαγές του σπιτιού, υλοποιώντας παράλληλα την κατασκευή, μόλις αυτή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τί περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Με το “Εξοικονομώ Αυτονομώ” 2020 – 2021, επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, θέρμανσης και κλιματισμού, συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για το σπίτι καθώς και συστημάτων σκίασης.

Κουφώματα

Επιδοτούνται οι εργασίες για αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα ενεργειακά με διπλά τζάμια. Τα κουφώματα μπορεί να είναι ξύλινα, PVC ή αλουμινίου. Επιδοτούνται επίσης οι εργασίες για αντικατάσταση σε ρολά και παντζούρια αλλά και η αντικατάσταση μόνο στα τζάμια.

Θέρμανση – Κλιματισμός

Το Εξοικονομώ-Αυτονομώ θα επιδοτήσει την αντικατάσταση του παλιού συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα υγραερίου, φυσικού αερίου, λέβητα πετρελαίου συμπυκνώσεως, αντλία θερμότητας και ξυλολέβητα. Οι εργασίες αναβάθμισης του συστήματός θέρμανσης φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και CE. Τέλος μπορεί να γίνει εγκατάσταση ή αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών.

 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.

Ζεστό νερό χρήσης

Μπορεί να επιδοτηθεί και η εγκατάσταση συστηματος boiler για ζεστό νερό αλλά και υποβοήθηση στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού. Οι εγκαταστάσεις πάντα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη

Επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά για κάθε σύστημα θερμομόνωσης. Πετροβάμβακας, εξιλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη μαζί με τα κατάλληλα υλικά προστασίας και τελικής επιφάνειας απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

 • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).
 • Συστήματα αποθήκευσης: Επιλέξιμη μόνον ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού.
 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Επιλέξιμες μόνον οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

Έξυπνα Συστημάτα (Smart Home) (Επιλέξιμες παρεμβάσεις)

 • Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Εξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
 • Εξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
 • Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.).

Επιλέξιμες είναι μόνον οι παρεμβάσεις που προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή/και προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης.


Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Για κατοικίες:

 • Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1 και φυσικά να υφίσταται νόμιμα.
 • Να μην υπάρχουν υπερβάσεις οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
 • Η ενεργειακή του κατηγορία να είναι μικρότερη ή ίση της Γ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.
 • Ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.
 • Η κατοικία να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.


Για πολυκατοικίες τύπου Α:

 • Συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβάθμισης αυτών.
 • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει ΑΦΜ και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Για πολυκατοικίες τύπου Β:

 • Περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.
 • Η πολυκατοικία πρέπει να έχει ΑΦΜ και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
 • Αφορά μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αυτονόμησης.

Βήματα ένταξης στο πρόγραμμα

 • Ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
 • Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών της οικίας πριν από τις επεμβάσεις.
 • Συγκέντρωση προσφορών των υπό υλοποίηση παρεμβάσεων για τον καθορισμό του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 • Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
 • Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Προσκόμιση δικαιολογητικών.

*Στο νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Αυτονομώ” 2020 – 2021 ενισχύεται ο προσανατολισμός στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξοικονομούμενη ενέργεια.

 • Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.
 • Ενεργειακό premium στην επιχορήγηση, όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Ανώτατο μοναδιαίο κόστος € 1,2 ανά εξοικονομούμενη KWh.
 • Επιδότηση για αναβάθμιση Smart Home συστημάτων.
 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων:
 • € 50.000 ανά επιλέξιμη κατοικία ή 80.000€ ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες.
 • € 100.000 ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες)

Κύρια οικονομικά στοιχεία προγράμματος

 • Μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών με οικογενειακό εισόδημα έως και 120.000 ευρώ με κλιμακούμενο ποσοστό επιδότησης.
 • Τα κίνητρα που δίνονται είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ).
 • Όριο προϋπολογισμού 250 ευρώ ανά τετραγωνικό με μέγιστο τα 25.000 ευρώ (όριο επιδότησης ως και 85%).
 • Επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται.
 • Παραμένει η ιδιότητα του ενεργειακού συμβούλου. Οι υπηρεσίες του και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις επιδοτούνται 100% από το πρόγραμμα.

Ποιες κατοικίες κρίνονται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου, το μεμονωμένο διαμέρισμα, που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια.

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, είτε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, είτε από τον ίδιο τον ενοικιαστή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία, π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
 2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους: Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης- ψύξης. 4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ: Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

Ποια είναι τα βήματα έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού;

Το ΠΕΑ πρέπει να εκδοθεί από τον αρμόδιο ενεργειακό επιθεωρητή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συγκεντρωθούν. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι:

 1. Επικοινωνία με ενεργειακό επιθεωρητή.
 2. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 3. Ενεργειακή επιθεώρηση του χώρου σας από τον ενεργειακό επιθεωρητή.
 4. Ανάλυση των δικαιολογητικών και των μετρήσεων που έγιναν κατά την επιθεώρηση.
 5. Έκδοση του πιστοποιητικού και παράδοσή του σε εσας από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Σε ποιο ποσοστό επιδοτούνται οι παρεμβάσεις;

Στο νέο πρόγραμμα διατηρείται η φιλοσοφία των επιδοτήσεων με το ύψος τους να προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος των εισοδημάτων. Διακρίνονται 5 εισοδηματικές κατηγορίες.

Σε εκείνη με τα χαμηλότερα εισοδήματα αντιστοιχεί το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης 65%. Αυτό υποχωρεί όσο μεγαλώνουν τα εισοδήματα για να φτάσει στο 35% για φυσικά πρόσωπα με υψηλά βαλάντια.

Στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» καθιερώνονται και δύο πρόσθετες επιδοτήσεις ως μπόνους: 1. Covid-19 premium. Λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης που έχει προκύψει με τον κορωνοϊό Covid-19 και των δυσκολιών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων οριζόντια στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του, προστίθεται επιπλέον +10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021. 2.

Για τα μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ προστίθεται επιπλέον 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε Β’ ενεργειακή κατηγορία.

Τί επιδοτείται για τη θέρμανση;

 • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας.
 • Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής.
 • Ό,τι σχετίζεται με τη αυτοματοποίηση της εγκατάστασης π.χ. χρονοδιακόπτης, ηλεκτροβάνα, κυκλοφορητής κ.λπ., καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Ποιες αιτήσεις θα μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος;

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών μίας πολυκατοικίας.

Χρειάζομαι ενεργειακό σύμβουλο για να ενταχθώ και να υλοποιήσω το πρόγραμμα;

Θα υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η διασφάλιση υλοποίησης των επεμβάσεων, θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Θα είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τις τράπεζες;

Η δανειοδότηση δεν θα είναι υποχρεωτική. Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια συνδυαστικά με την επιχορήγηση, ώστε να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση που ληφθεί σχετικό δάνειο, η διάρκειά του θα διαμορφώνεται από 4 έως 6 έτη.

Ποιες θεωρούνται οι χειρότερες ενεργειακές κλάσεις/κατηγορίες;

Οι κατηγορίες Γ, Δ, Ε, οι οποίες αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης, μετά το 1979 και είναι κατά κανόνα κατοικίες με παλαιά διπλά τζάμια. Επιπλέον, οι κατηγορίες Ζ και Η αφορούν τα πιο παλαιά κτίρια, τα οποία είναι η πλειοψηφία των κατοικιών στη χώρα και είναι και τα πιο ενεργοβόρα, εξαιτίας της ανυπαρξίας απαιτήσεων σε θερμομόνωση.

Τί είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) κατατάσσει το κτήριο ή την κτηριακή μονάδα σε ενεργειακή κλάση. Πρόκειται ουσιαστικά για την ενεργειακή απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου.

Πόση διάρκεια έχει το ΠΕΑ;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει διάρκεια 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν την ολοκλήρωση της δεκαετίας, πρέπει να προχωρήσουμε σε εκ νέου έκδοση του.

Αν κάνω ανανέωση μισθωτηρίου χρειάζομαι νέα έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αφορά το κτήριο και όχι τον ιδιοκτήτη. Επομένως, χρειαζόμαστε έκδοση νέου ΠΕΑ μόνο στη περίπτωση που έχουμε σύναψη νέου μισθωτηρίου και όχι στην ανανέωση υπάρχοντος ΠΕΑ.

Τί είναι η Ενεργειακή Κλάση (κατηγορία);

Η ενεργειακή κλάση έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτήριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης αλλά και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα κ.λπ.). Υπάρχουν 9 ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Ποιες θεωρούνται οι καλύτερες ενεργειακές κλάσεις/κατηγορίες;

Οι καλύτερες είναι οι Α+, Α, Β+, Β που αφορούν τα καινούργια κτήρια και έχουν κατασκευαστεί με υψηλές προδιαγραφές, έχοντας καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κατασκευές, φέρουν τις κατάλληλες ενεργειακές σημάνσεις και πιστοποιήσεις.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα;

Αρχικά, οι δυνητικά ωφελούμενοι, θα συμπληρώνουν στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος την αίτηση που θα αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη.

Στη συνέχεια, θα επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου την τράπεζα που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνεται η ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι η σειρά με την οποία έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων ο υποψήφιος.

Έπειτα από την έγκριση της πιστοληπτικής ικανότητας για όσους έχουν επιλέξει χορήγηση δανείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι θα απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Ποια κτίρια / χώροι δεν χρειάζονται ενεργειακό πιστοποιητικό;

Από την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών εξαιρούνται: Πρατήρια καυσίμων, Εργοστάσια, Βιομηχανίες, Εργαστήρια, Αποθήκες, Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, Κτίρια με διάρκεια χρήσης κάτω των 2 ετών, Μνημεία, Χώροι λατρείας, Κτίρια αγροτικής χρήσης.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις που τα ακίνητα είναι ημιτελή ή η κατασκευή τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί έκδοση ΠΕΑ. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να εκδοθεί το πιστοποιητικό και έπειτα να γίνουν τα συμβόλαια.

contact

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες έως και 85%


  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

  Banner για το ΕΣΠΑ
  Scroll To Top